Segundo matrimonio

Yasunari Kawabata


Miguel Sardegna